top of page

Det fysiska rummets nya tacksamma roll

Skapa rätt förutsättningar i samband med det fysiska rummets återkomst! Nu är rätt tid att skapa målsättningar för hur det fysiska mötet ska främja medarbetarengagemang, social hållbarhet och förbättrade resultat.


Det är glädjande att efter lång tid av ovisshet börjar arbetsgivare som Twitter, Mentimeter och Spotify nu börjar planera strategier för arbetsplatser efter pandemin. Från “Office First” till “Work From Anywhere”. Den progressiva approachen att arbeta vart som helst ifrån ställer höga krav på både medarbetarna, chefer och samhället. Effekterna som rapporteras av hemmaarbetet är lägre motivation och försämrat samarbete. Våra samhällsstrukturer är ännu inte anpassade att mätta vårt behov av social samhörighet utan arbetslivet, där arbetslivet tidigare naturligt bidragit till att skapa social hållbarhet genom att skapa det sociala rum vi behöver.


Kollegor och de sociala relationer vi har i arbetet återkommer i undersökning efter undersökning som en av de starkaste drivkrafterna för motivation, engagemang och motståndskraft i en oförutsägbar omvärld. Företagskultur brukar omtalas som något som "sitter i väggarna". Och visst har vi alla stött på hur det även kan sitta i zoomrummet eller digitala kommunikationskanaler. Men det ger bara en mikrodos av alla de intryck som sammantaget finns i det fysiska rummet.

Arbetsgivare konkurrerar med ett oändligt flöde med clickbaits för att väcka engagemang hos sina medarbetare

Dagens informationsöverskott innebär en utmanande tävling om uppmärksamhet, som drabbar arbetsgivare hårt. Under hemmaarbete konkurrerar privata relationer och intressen med den information som sprids genom organisationens kommunikationskanaler. Det innebär att vi blir skickliga på att snabbt sortera ut vad som är relevant för oss.. Baksidan av myntet är att vi snabbt sorterar bort den informationen som inte upplevs relevant för oss. Vi sorterar bort det som inte direkt påverkar det syfte eller de kollegor vi bryr oss om. Det resulterar i att våra respektive arbetsområden hamnar allt längre ifrån varandra. När det odlas isolerade delar inom organisationen, tappar arbetsgivaren både insyn och påverkan på företagskulturen.


Nätverksteori är ett forskningsfält som studerar hur information sprids och delas i en organisation genom de relationer som finns. Ett högt antal relationer inom organisationen skapar en snabb och bred informationsspridning. Resultatet av distanseringsarbete är minskad kontakt med de vi har en svagare relation till, vilket betyder att information sprids långsammare och fler subkulturer bildas. När det önskvärda i själva verket är en hög grad av samordning, förståelse för helheten och snabb anpassningsförmåga.

Det fysiska rummets nya roll blir att odla empati för både varandra och det delade syftet

Tänk dig i stället ett framtida arbetsliv som är anpassat efter våra behov. Det gynnar både medarbetare och organisationen. Behöver du fokusera och gå djupt in i ditt specialistområde eller bearbeta en stor informationsmängd? Då kan det mycket väl vara så att distansarbete är bäst lämpat även i framtiden. Ingen kommer längre ha överseende med att behöva infinna sig på en arbetsplats som präglas av envägskommunikation och otillgängliga kollegor.


Det fysiska rummet behöver i stället få en ny roll som möjliggörare för dialog, samsyn, relationsbyggande och innovation. Medarbetare behöver incitamentet att få bidra och tillhöra. De behöver vara trygga med att en dag på det fysiska kontoret ger tillfällen att få interagera, bidra och samarbeta.


Här följer tre strategier för hur du kan lyfta det fysiska rummet att tjäna en ny roll efter pandemin

  • Skapa struktur som främjar interaktion

Låt inte arbetsdagen bara slumpmässigt hamna i gamla mönster hur det var innan pandemin. Avsätt i stället tid för interaktion genom att hitta målsättningar med arbetsdagen och kommunicera dem. Behöver en projektgrupp med olika kompetenser hitta en lösning på ett problem? Har ett team behov av att utvecklas för att få en högre effektivitet i sitt samarbete? Låt dem komma förberedda på att bidra. Antingen genom att de får göra egna reflektioner och efterforskningar, eller genom att låta dagen vara fri från distraktioner för att kunna vara helt närvarande i mötet. Våga testa olika metoder för mötesteknik, det finns ett enormt utbud med kostnadsfria källor på nätet för inspiration! Exempelvis Metodbanken och Hyper Island.

  • Främja ett aktivt medarbetarskap genom att skapa delaktighet i lärande

Medarbetare som själva har målsättningar om att utveckla en kompetens kommer vara självgående i att hitta drivkraften att utveckla den! Mycket pekar på att lärande är framtidens stora konkurrensmedel för att attrahera och behålla rätt kompetens. Att låta lärande bli något som medarbetare har tillåtelse att få vara delaktiga i, genom att själva leta efter möjligheter att utvecklas. Ordet "kompetensutveckling" får då en djupare innebörd, där medarbetaren blir medskapare snarare än mottagare.


Lärande pågår i bästa fall hela tiden, ofta utan att man i medveten om det. Forskning visar att det egna lärande starkt fördjupas när vi lär ut. Därför finns det mycket att vinna på att låta det fysiska rummet bli ett "klassrum" där alla medarbetare få utmana sig själva och agera lärare!

  • Ge medarbetare nya glasögon för reflektion

Reflektion skapar intresse för interaktioner och relationer i det fysiska rummet. Uppmuntra därför medarbetare till reflektion! Exempelvis genom att rama in en arbetsdag med en reflektionsfråga som driver interaktion och dialog.

"Hur upplevs vår funktion av någon vi inte känner så väl?"

"Vad finns det för likheter och skillnader i dina och en kollegas utmaningar?" ”Vad är du stolt över med din kommunikation idag?” ”Vad gör vi som grupp bra under den här dagen?” ”Vad uppskattar du med arbetsdagen idag?”

Det vi fokuserar på är det som växer. Att bli medveten om den egna kommunikation och gruppdynamik driver per automatik delaktighet i utvecklingen.


Det är inte After Work och kickoffer som ska mätta behovet av social samhörighet på arbetsplatsen. Arbetet i sig kan och bör vara minst lika roligt och meningsfullt. Låt det fysiska rummet bli en arena för att hitta roliga och lättsamma sätt att arbeta på! Oavsett om strategin blir att arbeta i första hand på kontoret eller hemma.

bottom of page